Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied: Alle contracten die tot stand komen tussen DL Home BV Boomsesteenweg 78/7 2630 Aartselaar BTW BE0762.999.921 en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Enkel wanneer de zaakvoerder een goedkeuring geeft voor elke offerte is er sprake van een overeenkomst.
 2. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van DL HOME BV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.
 3. Offertes/prijsbestekken: De door DL HOME BV gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend. Offertes of prijsbestekken opgemaakt aan de hand van het eerste opmeting door DL technische adviseur ter plaatse, of door de gegevens door de klant aangeleverd, worden geverifieerd op de werf tijdens de technische controle en bij aanvang en/of tijdens de werken. Eventuele afwijkingen worden verrekend in meer- of minprijs. Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend : Indien tijdens de werken sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals defecten en/of oneffenheden aan de onderlaag die niet zichtbaar waren tijdens de controle, zal dit aan de klant meegedeeld worden. Extra kosten voor de stabilisering en/of egalisering van de onderlaag zal gefactureerd worden aan € 60,00 per uur per persoon met een minimum van € 420,00. Het door de klant te betalen saldo betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan DL HOME BV en/of door het betalen van het voorschotfactuur. DL HOME BV volgt de voorschriften en details van de leverancier en systeemhouder, wat betreft verwerking, plaatsing en detail uitvoering. De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bijkomende werkuren zullen verrekend worden aan 60,00 EUR/uur per persoon, exclusief andere kosten. De klant dient voor de aanvang van de werken de eventuele aan of op de gevel bevestigde verlichting, reclameborden, kabels, lampen, parlofoons, zonnewering, tenten,… verwijderen. Indien de klant verzoekt dat DL HOME BV overgaat tot verwijdering, kan DL HOME BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen. De verwijdering zal door DL HOME BV in regie gebeuren, 60Euro/u/per persoon. Stelling: een erkende stelling dient door de klant aangevraagd worden. Volgende zaken zijn niet voorzien tenzij expliciet vermeld in de offerte: -Verwijderen en terugplaatsen van verlichting.–– Plaatsen van ventilatie roosters.– Het verwijderen van deurbel en terugplaatsen.– Huisnummer verwijderen en terugplaatsen– het verwijderen en terugplaatsen van afvoerbuizen, -Isolatiedikte aan de dagkanten wordt aangepast aan de dikte die mogelijk is aan de ramen tenzij het expliciet wordt vermeld in de offerte.– Indien er zonnepanelen of een zonneboiler aanwezig is op een dak waar wij dienen te werken gelieve deze te laten verwijderen tenzij anders overeengekomen– Het verwijderen van rolluiken of zonnetenten: gelieve deze te laten verwijderen en terugplaatsen in samenspraak met ons zodat wij de bevestigingsblokken kunnen plaatsen op de juiste plaats.– Verlengen van gevelkraantje. (Water)– Verwijderen van beplanting aan of tegen de gevel.– Verwijderen van airco.– Verwijderen van schouwen op het dak of tegen gevel INOX enz….– Het verwijderen van beplanting tegen of naast de gevel.– DL Home kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan het te demonterende deel. De klant is vrij om zelf zijn eigendom van beschermingsmateriaal te voorzien. Wij spreken hier over het afplakken/beschermen van werf in brede zin o.a. gevel, dak, ramen, deuren, muren, vloeren, binnen en buiten etc deze lijst is niet limitatief Indien de klant aan DL vraagt om de werf te beschermen door DL, kan de klant DL Home niet aansprakelijk stellen voor het eventuele schade die hiervan voortkomt. Bij het verwijderen van de bescherming kan er schade zichtbaar zijn. DL gebruikt aangepast materiaal, zoals tape, doch kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de ondergrond veroorzaakt door het verwijderen van het beschermingsmateriaal.
 4. Uitvoeringstermijnen: De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door DL HOME BV worden gewijzigd. Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
 5. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken. De klant dient tijdens de gehele duur van de werken te voorzien in: Water; Elektriciteit (220v/16amp);Permanente toegang tot de zekeringskast; Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door DL HOME BV één toilet worden voorzien op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend. Vrije toegang tot de werf, namelijk deze dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen op een 2 meter vrije zone over de lengte van de te bepleisteren gevels, een plaats om materialen te stockeren;
 6. Indien het noodzakelijk is dat DL HOME BV de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan DL HOME BV.
 7. Stelling: De klant staat in voor, en bekostiging van alle nodige vergunningen, toelatingen, signalisatie, parkeerverboden, enz… Zij staat eveneens in voor afdoende verlichting van de stelling bij nacht, en dit volgens de plaatselijke verordeningen van politie en gemeente.
  Daken, vensters, koepels (glas en pvc), lichtstraten worden door de klant vooraf afdoende afgeschermd. Indien dit bij aankomst toch niet zo is, kan DL Home in geen enkele geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade.
  De bouwplaats is toegankelijk voor vrachtwagens (19ton). Schade aan het terrein aangebracht om de werkplek te kunnen bereiken is ten laste van de klantDe klant zorgt ervoor dat de bodem/montageplek egaal is en vrij van alle obstakels.
  De fundering waarop de stelling wordt gemonteerd, is voldoende sterk. Indien dit niet het geval is, behoort het tot de verantwoordelijk van de klanten om dit aan te pakken. Onderspoeling, verzakking van de grond en beschadiging van planten en grasperken eigen aan montage, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Schade aan pannen bij een montage op een aanpalend dak is ten laste van de klant. Evenals de eventuele gevolgschade. De klant zal hierover de bu(u)r(en) voldoende inlichten, toestemming vragen, en indien nodig een plaatsbeschrijving laten opmaken.
  Eventuele schade aan het pand waar de stelling werd voor gemonteerd, dient ons binnen de 3 dagen na montage of demontage gemeld te worden.
  Indien er opmerkingen zijn aan de stelling dienen deze ons binnen de 24 uur na montage te worden meegedeeld. Na deze termijn is elke aanpassing ten laste van de klant.
  Indien de stelling dient verwijderd te worden en achteraf opnieuw dient geplaatst te worden, gebeurt dit op kosten van de klant. Extra kosten voor de aanvraag van en het huren van een parking en trottoir zullen ten laste zijn van de klant.
 8. Verborgen gebreken: Indien bij het afkappen van de bestaande bepleistering/gevelbekleding tijdens de voorbereidende werken verborgen gebreken worden vastgesteld, maakt een eventuele herstelling ervan geen deel uit van de offerte.
 9. Schade veroorzaakt door derden: Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door DL HOME BV worden verrekend in meerwerk.
 10. Annulatie: Indien de bestelling door DL HOME BV of de klant wordt geannuleerd, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van de uitvoering waarin de werken zich bevinden. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit het reeds betaalde voorschot. In elk geval zal steeds een minimumbedrag van 250,00 EUR aangerekend worden. Indien één der partijen de overeenkomst annuleert of verbreekt (rekening houdende met het herroepingsrecht bij verkopen op afstand en verkopen buiten de lokalen van de onderneming), is deze aan de andere partij een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% op de overeengekomen prijs. Indien de klant één der contractuele verbintenissen niet nakomt of de uitvoering vertraagt, inzonderheid indien hij nalaat DL of diens aangestelde op de overeengekomen dag en uur toegang te verlenen tot de werf, indien hij de bestelde goederen weigert af te halen of weigert deze in ontvangst te nemen, indien hij meer dan 15 dagen nalaat een factuur met betrekking tot het voorschot of met betrekking tot een deel van de werken te betalen, heeft DL het recht de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de klant en is de klant de prijs van de reeds uitgevoerde werken verschuldigd alsmede een schadevergoeding van 30% op de overeengekomen prijs van het niet uitgevoerde gedeelte, benevens de kosten van terugname, onwerkdadige verplaatsing, alle voor de opdracht aangekochte hulpgoederen of materialen en overige schadevergoedingen ingevolge de vroegtijdige beëindiging, vermeerderd met de minderingskosten bij aanbetaling. Deze situatie houdt niet de situatie in waar DL op basis van objectieve criteria vaststelt, bij aanvang van der werken, tijdens de technische controle, of na het opstart der werken, dat de werken niet haalbaar zijn op de voorgestelde manier: DL in zijn recht om deze werken te annuleren, door middel van technische annulatie zonder recht op schadevergoeding door de klant.
 11. Factuurprijs en betaling Voorschot van 30% bij bestelling, 40% bij opstart werken, saldo volgens voortschrijding der werken. Na beëindiging van de werken zal het resterende bedrag van 30% betaald worden op de dag van uitvoering. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim en is zij een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is. Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij niet betaling van de factuur behoudt DL HOME BV het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat. De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.
 12. Bij het afsluiten van de overeenkomst worden de gestipuleerde algemene offerte- en factuurvoorwaarden rechtsgeldig. De algemene voorwaarden van de medecontractant alsook iedere afwijking of aanvulling van deze algemene voorwaarden zijn niet bindend voor DL Home, tenzij deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd. Prijsoffertes (bestekken) zijn steeds gebaseerd op de waarden van materialen die gelden op het tijdstip van de overeenkomst. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen evenredig aan te passen. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Het overschrijden van onze uitvoeringstermijnen, kan nooit tot enige schadeloosstelling leiden en kan de wederpartij ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
 13. Overmacht: Indien DL HOME BV door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DL HOME BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, ziekte, epidemie, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan DL HOME BV afhankelijk is. Heeft DL HOME BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 14. Aansprakelijkheid: DL HOME BV zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz.. De schadebeperking is eveneens van toepassing op de werknemers en aangestelden van DL HOME. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van DL HOME BV zich tot de saldo factuurwaarde. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van DL HOME BV worden gevraagd. Het bedrag van de schade kan in geen geval in mindering worden gebracht van de te betalen factuur. De verzekeringsmaatschappij van DL HOME BV doet de verdere afhandeling. DL HOME kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade door werfbescherming en/of andere aan de rolluiken/ ramen/ dak/raamprofielen/ trappen/ deuren/ deurlijsten/ blauwe steen/ boorden (deze lijst is niet limitatief) en voorziet hier ook geen garantie op deze werken. Voor het aanvang der werken is het aangeraden dat degene die de rolluiken heeft geplaats deze verwijdert en in samenspraak met DL HOME terugplaatst. Elke schadeclaim dient binnen 8 dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan DL HOME .
 15. Eigendomsvoorbehoud: In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van DL HOME BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de garantie uitgifte na definitief incasso van de bedragen. Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf levering.
 16. Klachten: Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest binnen 8 dagen na de beëindiging van de werkzaamheden per aangetekend schrijven over te maken aan DL HOME.
 17. Bevoegdheid: Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.
 18. Toepasselijk recht :Op elke overeenkomst tussen DL HOME BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing.
 19. Geldigheid: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan DL HOME BV of zijn zaakvoerders heeft steeds de eindbeslissing om het project al dan niet te aanvaarden. DL garantie is enkel geldig vanaf het betaling van volledige saldo factuur bedrag.
 20. Garanties:
  Spuitkurk is een natuurlijk biologisch product. Een kleurschakering/wolkenvorming /kleur verschil met kleurstalen kan voorkomen na uitdrogen van de muur. Dit is een normale eigenschap van de spuitkurk. Spuitkurk is waterafstotend, thermisch en geluidsisolerend. Na vakkundige plaatsing door ons ervaren bouwteam geniet u van 10 jaar garantie op de door ons uitgevoerde werken m.b.t.: de waterafstotend gevelrenovatie met spuitkurk. DL biedt de garantie na oplevering van de werken op dezelfde plaats alwaar DL de oorspronkelijke werken uitvoerde. De garantie behelst het opnieuw behandelen van de muren in kwestie, in geval zou blijken dat deze behandeling deficiënt is tot waterafstotende ervan. Gevolgschade kan niet in rekening worden gebracht. DL garantie dekt uitsluitend de muren die behandeld werden MET DE DL SPUITKURK, boven het niveau van maaiveld. Op straffe van verval dienen na de ontdekking ervan schriftelijk aan DL gemeld te worden: alle zichtbare gebreken binnen 24 uur en alle verborgen gebreken inzake door DL geleverde producten binnen een termijn van 2 maanden na het ontdekken van deze gebreken. DL Home kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade.
  DL garantie wordt pas definitief vanaf het betalen van de saldo factuur en afleveren van het garantiecertificaat.
  DL biedt na oplevering van de werken een garantie van 30 jaar tegen opstijgend vocht, 10 jaar garantie voor bekuiping m.b.t. waterinfiltratie. Op vloerdrainages, afwerking en andere werken, is er geen garantie van toepassing. Bovenstaande garanties gelden enkel op dezelfde plaats alwaar DL de oorspronkelijke werken uitvoerde. DL voorziet een fabriekswaarborg van twee jaar op het elektronische en mechanische gedeelte van het ventilatie toestel en de pomp. DL informeert de klant en stelt altijd voor bij de eerste bezoek / diagnose aan de klant om volledige woning en/of kelder inclusief muren, geulen en vloeren te laten behandelen. Indien de klant kiest om een gedeeltelijke behandeling van de woning / kelder / gevels te laten uitvoeren, kan DL nooit aansprakelijk worden gesteld voor de niet behandelde gedeeltes. DL geeft geen garantie indien er behandeling tegen de opstijgend vocht langs buiten is gebeurd. DL garantie wordt pas definitief vanaf het betalen van de saldofactuur en afleveren van het garantiecertificaat. Elke garantie komt te vervallen bij het niet betalen van een deelfactuur en wanneer na de behandeling van DL lekkages of infiltraties merkbaar zijn en geconstateerd worden. Bij klachten na behandeling van opstijgend vocht, zal altijd de drogingstijd gerespecteerd van 18 maanden worden vooraleer DL een drogingscontrole uitvoert. Deze uitslag bepaald of DL de werken opnieuw en kosteloos moet behandeling tegen de opstijgende vocht uitvoeren. De drogingscontrole is altijd op uitdrukkelijk verzoek van de klant en wordt vooraf door de klant betaald: 363€ BTW incl. DL is niet verantwoordelijk en de garantie vervalt in geval van overmacht, verborgen gebreken, bestaande stabiliteitsproblemen, (deze lijst is niet limitatief) ook indien deze aanleiding geven tot eender welk probleem voor de waterdichting, voor – tijdens en na de werkzaamheden van DL. DL mag er van uitgaan dat de stabiliteit van het pand inclusief de muur-, plaat- en bodemdikte van de bestaande constructie voldoende is om de beschreven dichting werken uit te voeren. Indien er alsdan nog uitvoeringsproblemen worden vastgesteld, en/of er schade ontstaat aan muren/vloeren etc door de werken, kan DL Home niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade, gevolgschade, inclusief na het aanbrengen van de waterdichting, is DL niet aansprakelijk voor eventuele barsten, lekkages e.a. schade in de woning of kelder. DL garanties worden verleend mbt waterinfiltratie/waterdichting en zijn niet van toepassing op esthetische resultaat, barsten etc.
  Herstellingen zullen enkel uitgevoerd worden na goedkeuring van nieuwe offerte en dat het verborgen gebrek/stabiliteit uitvoering probleem is opgelost door de bouwheer. Deze clausule wordt door de koper/besteller separaat mede ondertekend ter kennisname. De klant dient aan DL voorafgaand de leidingen aan te wijzen, om de beschadiging te voorkomen. DL is niet aansprakelijk voor verkeerde doorboringen en schade veroorzaakt aan leidingen van elektriciteit, water en andere, in en rondom de woning. De garantie van DL vervalt volledig na interventie door derden. DL vraagt aan de klant om de plinten zelf te verwijderen/terug plaatsen. Indien de klant aan DL vraagt om de plinten (tegels etc) te verwijderen/terug plaatsen, kan DL niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging ervan of aan de vloer/muur/tegels etc.
 21. BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN
  Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van DL en de aan haar geaffilieerde bedrijven. De klant aanvaardt dat zijn persoonsgegeven verwerkt worden door de DL met als doeleinde de correcte naleving van de overeenkomst. De Klant beschikt op elk ogenblik kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens alsook over een recht op verzet. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar DL, Boomsesteenweg 78/7, B-2630 Aartselaar. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de Klant steeds schriftelijk terecht bij DL, op het voormelde adres. De Klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem en DL de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De Klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op nieuwe post te controleren. De Klant is steeds verplicht om de leverancier van elke gewijzigde toestand (bijv. verhuizing, …) onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
  Al onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd.
  Onderhavige overeenkomst werd opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen met onderscheiden belangen zijn, waarbij iedere partij verklaart één origineel ontvangen te hebben. GETEKEND VOOR GELEZEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE KLANT

Mevrouw Maes

Dankzij het goede advies van de adviseur is mijn vochtprobleem volledig opgelost. Alles is van A tot Z perfect verlopen.